Proverbes 15:13
לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה׃
Proverbes 18:14
רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃
1 Samuel 1:10
והיא מרת נפש ותתפלל על יהוה ובכה תבכה׃
2 Rois 4:27
ותבא אל איש האלהים אל ההר ותחזק ברגליו ויגש גיחזי להדפה ויאמר איש האלהים הרפה לה כי נפשה מרה לה ויהוה העלים ממני ולא הגיד לי׃
Job 6:2-4
2
לו שקול ישקל כעשי והיתי במאזנים ישאו יחד׃
3
כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו׃
4
כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃
Job 7:11
גם אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי׃
Job 9:18
לא יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים׃
Job 10:1
נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי׃
Ezechiel 3:14
ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד יהוה עלי חזקה׃
Marc 14:33
ויקח אתו את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן ויחל להשמים ולמוג׃
Marc 14:34
ויאמר אליהם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו׃
Jean 12:27
עתה נבהלה נפשי ומה אמר הושיעני אבי מן השעה הזאת אך על כן באתי אל השעה הזאת׃
Génèse 42:21
ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת׃
Psaumes 25:14
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃
Jean 14:18
לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃
Jean 14:23
ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃
Philippiens 4:7
ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃
1 Pierre 1:8
אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃
Apocalypse 2:17
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפתח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל׃