Proverbes 24:3
בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן׃
Proverbes 24:4
ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים׃
Proverbes 31:10-31
10
אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃
11
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃
12
גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה׃
13
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃
14
היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃
15
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃
16
זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם׃
17
חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃
18
טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל נרה׃
19
ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃
20
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃
21
לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבש שנים׃
22
מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה׃
23
נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ׃
24
סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני׃
25
עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃
26
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃
27
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃
28
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃
29
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה׃
30
שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃
31
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה׃
Ruth 4:11
ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן יהוה את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם׃
Proverbes 9:13-15
13
אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה׃
14
וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת׃
15
לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם׃
Proverbes 19:13
הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃
Proverbes 21:9
טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃
Proverbes 21:19
טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס׃
1 Rois 16:31
ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט ויקח אשה את איזבל בת אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו׃
1 Rois 21:24
המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עוף השמים׃
1 Rois 21:25
רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני יהוה אשר הסתה אתו איזבל אשתו׃
2 Rois 11:1
ועתליה אם אחזיהו וראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה׃