Job 5:20
ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃
Psaumes 10:14
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃
Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Psaumes 34:9
יראו את יהוה קדשיו כי אין מחסור ליראיו׃
Psaumes 34:10
כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃
Psaumes 37:3
בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃
Psaumes 37:19
לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃
Psaumes 37:25
נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃
Esaïe 33:16
הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃
Matthieu 6:30-33
30
ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃
31
לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש׃
32
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Luc 12:22-24
22
ויאמר אל תלמידיו לכן אני אמר לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו׃
23
הנפש יקרה היא מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
24
התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף׃
Luc 12:31-24
Hébreux 13:5
רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃
Hébreux 13:6
על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃
Job 20:5-8
5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
6
אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע׃
7
כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו׃
8
כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה׃
Job 20:20-22
20
כי לא ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט׃
21
אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו׃
22
במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו׃
Job 20:28-22
Habaquq 2:6-8
6
הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט׃
7
הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו׃
8
כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃
Sophonie 1:18
גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃