Proverbes 26:24-26
24
בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃
25
כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃
26
תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃
1 Samuel 18:21
ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלשתים ויאמר שאול אל דוד בשתים תתחתן בי היום׃
1 Samuel 18:22
ויצו שאול את עבדו דברו אל דוד בלט לאמר הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך ועתה התחתן במלך׃
1 Samuel 18:29
ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את דוד כל הימים׃
2 Samuel 3:27
וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל תוך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם החמש וימת בדם עשה אל אחיו׃
2 Samuel 11:8-15
8
ויאמר דוד לאוריה רד לביתך ורחץ רגליך ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו משאת המלך׃
9
וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדניו ולא ירד אל ביתו׃
10
ויגדו לדוד לאמר לא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דוד אל אוריה הלוא מדרך אתה בא מדוע לא ירדת אל ביתך׃
11
ויאמר אוריה אל דוד הארון וישראל ויהודה ישבים בסכות ואדני יואב ועבדי אדני על פני השדה חנים ואני אבוא אל ביתי לאכל ולשתות ולשכב עם אשתי חיך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה׃
12
ויאמר דוד אל אוריה שב בזה גם היום ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלם ביום ההוא וממחרת׃
13
ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישת וישכרהו ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדניו ואל ביתו לא ירד׃
14
ויהי בבקר ויכתב דוד ספר אל יואב וישלח ביד אוריה׃
15
ויכתב בספר לאמר הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו ונכה ומת׃
2 Samuel 13:23-29
23
ויהי לשנתים ימים ויהיו גזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים ויקרא אבשלום לכל בני המלך׃
24
ויבא אבשלום אל המלך ויאמר הנה נא גזזים לעבדך ילך נא המלך ועבדיו עם עבדך׃
25
ויאמר המלך אל אבשלום אל בני אל נא נלך כלנו ולא נכבד עליך ויפרץ בו ולא אבה ללכת ויברכהו׃
26
ויאמר אבשלום ולא ילך נא אתנו אמנון אחי ויאמר לו המלך למה ילך עמך׃
27
ויפרץ בו אבשלום וישלח אתו את אמנון ואת כל בני המלך׃
28
ויצו אבשלום את נעריו לאמר ראו נא כטוב לב אמנון ביין ואמרתי אליכם הכו את אמנון והמתם אתו אל תיראו הלוא כי אנכי צויתי אתכם חזקו והיו לבני חיל׃
29
ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר צוה אבשלום ויקמו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינסו׃
2 Samuel 20:9
ויאמר יואב לעמשא השלום אתה אחי ותחז יד ימין יואב בזקן עמשא לנשק לו׃
2 Samuel 20:10
ועמשא לא נשמר בחרב אשר ביד יואב ויכהו בה אל החמש וישפך מעיו ארצה ולא שנה לו וימת ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי׃
Psaumes 5:9
כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון׃
Psaumes 12:2
שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃
Psaumes 55:21
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃
Luc 20:20
ויארבו לו וישלחו מארבים והם נדמו כצדיקים למען ילכדו אותו בדבר להסגירו אל השררה ואל יד ההגמון׃
Luc 20:21
וישאלהו לאמר רבי ידענו כי נכונה תדבר ותלמד ולא תשא פנים כי באמת מורה אתה את דרך אלהים׃
Psaumes 15:3
לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו׃
Psaumes 50:20
תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי׃
Psaumes 101:5
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃