Proverbes 1:1
משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃
Proverbes 25:1
גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה׃
1 Rois 4:32
וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף׃
Ecclesiaste 12:9
ויתר שהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה׃
Proverbes 15:20
בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃
Proverbes 17:21
ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל׃
Proverbes 17:25
כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו׃
Proverbes 19:13
הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃
Proverbes 23:15
בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני׃
Proverbes 23:16
ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים׃
Proverbes 23:24
גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו׃
Proverbes 23:25
ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך׃
Proverbes 29:3
איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון׃
Proverbes 29:15
שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו׃
Ecclesiaste 2:19
ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל׃