Exode 4:17
ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת׃
Exode 7:10-15
10
ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין׃
11
ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן׃
12
וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם׃
13
ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה׃
14
ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם׃
15
לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך׃
Amos 5:19
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃