Exode 23:1
לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃
Lévitique 19:11
לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃
Deutéronome 19:16-21
16
כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה׃
17
ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם׃
18
ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו׃
19
ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך׃
20
והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך׃
21
ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל׃
Job 22:23
אם תשוב עד שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך׃
Proverbes 4:14
בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים׃
Proverbes 4:15
פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור׃
Esaïe 33:15
הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע׃
Luc 3:14
וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם׃
Ephésiens 4:25
על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃
1 Thessaloniciens 5:22
התרחקו מכל הדומה לרע׃
Deutéronome 27:25
ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן׃
Exode 34:7
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים׃
Proverbes 17:15
מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם׃
Nahoum 1:3
יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃
Romains 1:18
כי נגלה חרון אלהים מן השמים על כל רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את האמת בעולה׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
Romains 2:6
אשר ישלם לאיש כמעשהו׃