Exode 19:13
לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר׃
Exode 19:16
ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה׃
Hébreux 12:21
והמראה היה נורא עד מאד ויאמר משה יגרתי וחרדתי׃
Psaumes 81:7
בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה׃