Exode 9:23
ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים׃
Exode 9:28
העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד׃
Exode 9:29
ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ׃
Exode 20:18
וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃
1 Samuel 12:17
הלוא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך׃
1 Samuel 12:18
ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד את יהוה ואת שמואל׃
Job 37:1-5
1
אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו׃
2
שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא׃
3
תחת כל השמים ישרהו ואורו על כנפות הארץ׃
4
אחריו ישאג קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי ישמע קולו׃
5
ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃
Job 38:25
מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃
Psaumes 18:11-14
11
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים׃
12
מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃
13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
Psaumes 29:3-11
3
קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃
4
קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃
5
קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃
6
וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃
7
קול יהוה חצב להבות אש׃
8
קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃
9
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
10
יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃
11
יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃
Psaumes 50:3
יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃
Psaumes 77:18
קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃
Psaumes 97:4
האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃
Hébreux 12:18
כי לא באתם אל הר נמשש ובער באש ולא אל ענן וערפל וסערה׃
Hébreux 12:19
ולא לקול שופר ולקול הדברים אשר שמעיו בקשו שלא יוסיף לדבר עמהם עוד׃
Apocalypse 4:5
ומן הכסא יוצאים ברקים ורעמים וקולות ושבעה לפידי אש בערים לפני הכסא אשר הם שבעה רוחות האלהים׃
Apocalypse 8:5
ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל המזבח וישלך על הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש׃
Apocalypse 11:19
ויפתח היכל יהוה בשמים וירא ארון בריתו בהיכל ויהי ברקים וקלות ורעמים ורעש וברד כבד׃
Exode 19:9
ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל יהוה׃
Exode 40:34
ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
2 Chroniques 5:14
ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית האלהים׃
Apocalypse 1:10
ואהי ברוח ביום האדון ואשמע אחרי קול גדול כקול שופר׃
Apocalypse 4:1
ויהי אחר הדברים האלה וארא והנה פתח נפתח בשמים והקול הראשון אשר שמעתיו כקול שופר מדבר אלי אמר עלה הנה ואראך את אשר היה יהיה אחרי כן׃
Jérémie 5:22
האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו׃
Hébreux 12:21
והמראה היה נורא עד מאד ויאמר משה יגרתי וחרדתי׃