Exode 19:16
ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה׃
Exode 19:18
והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד׃
Exode 19:20
וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר ויעל משה׃
Exode 3:8
וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי׃
Exode 34:5
וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה׃
Nombres 11:17
וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך׃
Deutéronome 33:2
ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו׃
Psaumes 18:9
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
Psaumes 144:5
יהוה הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו׃
Esaïe 64:1
לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו׃
Esaïe 64:2
כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו׃
Habaquq 3:3-6
3
אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ׃
4
ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה׃
5
לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃
6
עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו׃
Jean 3:13
ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃
Jean 6:38
כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃