Génèse 36:12
ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו׃
Génèse 36:16
אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה׃
Nombres 24:20
וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד׃
Deutéronome 25:17
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים׃
1 Samuel 15:2
כה אמר יהוה צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר שם לו בדרך בעלתו ממצרים׃
1 Samuel 30:1
ויהי בבא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג ויכו את צקלג וישרפו אתה באש׃
Psaumes 83:7
גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור׃