Exode 5:21
ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו׃
Exode 14:11
ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים׃
Exode 14:12
הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר׃
Exode 15:24
וילנו העם על משה לאמר מה נשתה׃
Exode 16:2
וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר׃
Exode 16:3
ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב׃
Nombres 11:4-6
4
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר׃
5
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים׃
6
ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו׃
Nombres 14:2
וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו׃
Nombres 20:3-5
3
וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה׃
4
ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו׃
5
ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות׃
Nombres 21:5
וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל׃
Génèse 30:1
ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי׃
Génèse 30:2
ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן׃
1 Samuel 8:6
וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל יהוה׃
Luc 15:12
ויאמר הצעיר אל אביו אבי תנה לי את חלק הרכוש אשר יפל לי ויחלק להם את הנחלה׃
Exode 17:7
ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין׃
Exode 16:2
וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר׃
Nombres 14:22
כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃
Deutéronome 6:16
לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה׃
Psaumes 78:18
וינסו אל בלבבם לשאל אכל לנפשם׃
Psaumes 78:41
וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו׃
Psaumes 78:56
וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שמרו׃
Psaumes 95:9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃
Psaumes 106:14
ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון׃
Esaïe 7:12
ויאמר אחז לא אשאל ולא אנסה את יהוה׃
Malachie 3:15
ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו׃
Matthieu 4:7
ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב לא תנסה את יהוה אלהיך׃
Matthieu 16:1-3
1
ויגשו הפרושים והצדוקים לנסותו וישאלו מאתו להראותם אות מן השמים׃
2
ויען ויאמר להם בערב תאמרו יום צח יהיה כי אדמו השמים׃
3
ובבקר תאמרו היום סער כי אדמו והתקדרו השמים חנפים אתם את פני השמים ידעתם לבחן ואתות העתים לא תוכלו׃
Luc 4:12
ויען ישוע ויאמר אליו נאמר לא תנסה את יהוה אלהיך׃
Actes 5:9
ויאמר פטרוס אליה למה זה נועדתם לנסות את רוח יהוה הנה בפתח רגלי המקברים את אישך ונשאו אתך החוצה׃
Actes 15:10
ועתה מה תנסו את האלהים לשום על על צוארי התלמידים אשר גם אבותינו גם אנחנו לא יכלנו לשאת׃
1 Corinthiens 10:9
ולא ננסה את המשיח כאשר נסוהו מקצתם ויאבדום הנחשים׃
Hébreux 3:9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃