Esaïe 66:1
כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃
Actes 7:49
השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי אמר יהוה ואי זה מקום מנוחתי׃
Psaumes 21:8-11
8
תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃
9
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃
10
פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃
11
כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו׃