Nombres 33:38
ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש׃
Deutéronome 8:2
וזכרת את כל הדרך אשר הליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו אם לא׃
Deutéronome 8:3
ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם׃
Néhémie 9:15
ולחם משמים נתתה להם לרעבם ומים מסלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם׃
Néhémie 9:20
ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנך לא מנעת מפיהם ומים נתתה להם לצמאם׃
Néhémie 9:21
וארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו׃
Psaumes 78:24
וימטר עליהם מן לאכל ודגן שמים נתן למו׃
Psaumes 78:25
לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע׃
Jean 6:30-58
30
ויאמרו אליו מה אפוא האות אשר תעשה למעננראה ונאמין בך מה תפעל׃
31
אבותינו אכלו את המן במדבר כאשר כתוב לחם מן השמים נתן למו לאכל׃
32
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם לא משה נתן לכם את הלחם מן השמים כי אם אבי נתן לכם את הלחם מן השמים האמתי׃
33
כי לחם אלהים הוא היורד מן השמים ונתן חיים לעולם׃
34
ויאמרו אליו אדני תנה לנו תמיד את הלחם הזה׃
35
ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב ואשר יאמין בי לא יצמא עוד׃
36
ואני הנה אמרתי לכם כי גם חזיתם אתי ולא תאמינו׃
37
כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה׃
38
כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃
39
וזה רצון האב אשר שלחני כי כל אשר נתן לי לא יאבד לי כי אם אקימנו ביום האחרון׃
40
וזה רצון שלחי אשר כל הראה את הבן ומאמין בו יהיו לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃
41
וילנו עליו היהודים על אמרו אנכי הוא הלחם הירד מן השמים׃
42
ויאמרו הלא זה הוא ישוע בן יוסף אשר אנחנו ידעים את אביו ואת אמו ואיך יאמר מן השמים באתי׃
43
ויען ישוע ויאמר אליהם אל תלינו איש אל רעהו׃
44
לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון׃
45
הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי׃
46
לא כאלו ראה איש את האב בלתי הבא מאת האלהים הוא ראה את האלהים׃
47
אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולמים׃
48
אנכי הוא לחם החיים׃
49
אבותיכם אכלו את המן במדבר וימתו׃
50
זה הוא הלחם הירד מן השמים למען יאכל איש ממנו ולא ימות׃
51
אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃
52
ויתוכחו היהודים איש עם רעהו לאמר איכה יוכל זה לתת לנו את בשרו לאכל׃
53
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃
54
האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃
55
כי בשרי באמת הוא מאכל ודמי באמת הוא משקה׃
56
האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃
57
כאשר שלחני האב החי ואנכי חי בגלל אבי כן האכל אתי גם הוא יחיה בגללי׃
58
זה הוא הלחם הירד מן השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימתו האכל את הלחם הזה יחיה לעולם׃
Josué 5:12
וישבת המן ממחרת באכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא׃
Nombres 33:48-50
48
ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃
49
ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב׃
50
וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃
Deutéronome 1:8
ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם׃
Deutéronome 34:1-4
1
ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן׃
2
ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון׃
3
ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער׃
4
ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר׃