Psaumes 105:24
ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו׃
Proverbes 21:30
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃
Romains 8:28
והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃
Hébreux 12:6-11
6
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח יכאב את בן ירצה׃
7
אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃
8
אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃
9
ועוד אם אבות בשרנו היו מיסרים אתנו ונירא מהם אף כי נכנע לפני אבי הרוחות ונחיה׃
10
כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לימים מעטים אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדשתו׃
11
וכל מוסר בעת עברו עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם יגון אולם באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלמדים בו׃
Exode 1:9
ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו׃
Job 5:2
כי לאויל יהרג כעש ופתה תמית קנאה׃
Proverbes 27:4
אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה׃
Jean 12:19
והפרושים דברו איש את אחיו לאמר הראיתם כי הועיל לא תועילו מאומה הנה כל העולם נמשך אחריו׃
Actes 4:2-4
2
כי חרה להם על אשר למדו את העם והגידו בישוע את תחית המתים׃
3
וישלחו בהם את ידיהם וישימום במשמר עד למחר כי כבר בא הערב׃
4
ורבים מהשמעים את הדבר האמינו ויהי מספר האנשים כחמשת אלפים׃
Actes 5:28-33
28
הלא צוה צוינו עליכם לבלתי למד בשם הזה והנה מלאתם את ירושלים תורתכם ותחפצו להביא עלינו את דמי האיש הזה׃
29
ויען פטרוס והשליחים ויאמרו הלא עלינו להקשיב בקול אלהים מהקשיב בקול בני אדם׃
30
אלהי אבותינו הקים את ישוע אשר שלחתם ידכם בו ותתלו אותו על העץ׃
31
את זה נשא האלהים בימינו לשר ולמושיע לתת תשובה לישראל וסליחת החטאים׃
32
ואנחנו עדיו על אלה וגם רוח הקדש אשר נתן אותו האלהים לשמעים בקולו׃
33
ויהי כשמעם ויתרגזו ויתיעצו להרוג אתם׃