Exode 3:7
ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו׃
Exode 5:15
ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך׃
Génèse 15:13
ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃
Nombres 20:15
וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו׃
Deutéronome 26:6
וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה׃
Exode 2:11
ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו׃
Exode 5:4
ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם׃
Exode 5:5
ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם׃
Psaumes 68:13
אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃
Psaumes 81:6
הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה׃
Psaumes 105:13
ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר׃
Génèse 47:11
ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה׃
Proverbes 27:4
אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה׃