Juges 5:4
יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים׃
Juges 5:5
הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל׃
Esaïe 24:19
רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ׃
Esaïe 24:20
נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תסיף קום׃
Esaïe 64:1
לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו׃
Esaïe 64:2
כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו׃
Michée 1:3
כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ׃
Michée 1:4
ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃
Nahoum 1:5
הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה׃
Habaquq 3:6
עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו׃
Psaumes 47:2
כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃
Psaumes 83:18
וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃
Esaïe 54:5
כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא׃
Michée 4:13
קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל הארץ׃
Zacharie 4:14
ויאמר אלה שני בני היצהר העמדים על אדון כל הארץ׃
Marc 11:3
וכי יאמר אליכם איש למה תעשו זאת ואמרתם האדון צריך לו וברגע ישלחנו הנה׃
1 Corinthiens 1:2
אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו׃