Psaumes 77:18
קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃
Psaumes 144:5
יהוה הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו׃
Psaumes 144:6
ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם׃
Exode 19:16-18
16
ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה׃
17
ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר׃
18
והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד׃
Psaumes 104:32
המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו׃
Psaumes 114:7
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃
Job 9:6
המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון׃
Jérémie 10:10
ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו׃
Matthieu 27:50
וישוע הוסיף לקרא בקול גדול ותצא רוחו׃
Matthieu 27:51
והנה נקרעה פרכת ההיכל מלמעלה למטה לשנים קרעים והארץ נרעשה והסלעים נבקעו׃
Matthieu 28:2
והנה רעש גדול היה כי מלאך יהוה ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה׃
Matthieu 28:3
ויהי מראהו כברק ולבושו לבן כשלג׃
Apocalypse 11:19
ויפתח היכל יהוה בשמים וירא ארון בריתו בהיכל ויהי ברקים וקלות ורעמים ורעש וברד כבד׃
Apocalypse 19:11
וארא את השמים נפתחים והנה סוס לבן והרכב עליו נקרא נאמן ואמתי ובצדק הוא שפט ולחם׃