Psaumes 18:11
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים׃
Psaumes 18:12
מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃
Psaumes 77:19
בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃
Exode 20:21
ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים׃
Exode 24:16-18
16
וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן׃
17
ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל׃
18
ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה׃
Deutéronome 4:11
ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל׃
Deutéronome 4:12
וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול׃
1 Rois 8:10-12
10
ויהי בצאת הכהנים מן הקדש והענן מלא את בית יהוה׃
11
ולא יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית יהוה׃
12
אז אמר שלמה יהוה אמר לשכן בערפל׃
Nahoum 1:3
יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
Psaumes 45:6
כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
Psaumes 45:7
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
Psaumes 89:14
צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך׃
Psaumes 99:4
ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׃
Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Hébreux 1:8
אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
Hébreux 1:9
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
Proverbes 16:12
תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃