Psaumes 32:11
שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃
Psaumes 33:1
רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃
Habaquq 3:17
כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Sophonie 3:14-17
14
רני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם׃
15
הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד׃
16
ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי ציון אל ירפו ידיך׃
17
יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃
Philippiens 4:4
שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃
Psaumes 30:4
זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו׃
Psaumes 60:6
אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃
Habaquq 1:12
הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו׃
Habaquq 1:13
טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו׃
Hébreux 12:10
כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לימים מעטים אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדשתו׃