Psaumes 91:14
כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי׃
Romains 8:28
והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃
1 Corinthiens 8:3
אבל אם יאהב איש את האלהים האלהים ידעו׃
Jacques 1:12
אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
1 Pierre 1:8
אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃
1 Jean 4:19
אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃
1 Jean 5:2
בזאת נדע כי נאהב את בני האלהים באהבתנו את האלהים ובשמרנו את מצותיו׃
1 Jean 5:3
כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃
Psaumes 34:14
סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃
Psaumes 36:4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Psaumes 37:27
סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם׃
Psaumes 101:3
לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי׃
Psaumes 119:104
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃
Psaumes 119:163
שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃
Proverbes 3:7
אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃
Proverbes 8:13
יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃
Amos 5:15
שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף׃
Romains 7:15
כי את אשר אני פעל לא ידעתי כי אינני עשה את אשר אני רצה בו כי אם אשר שנאתי אתו אני עשה׃
Romains 7:24
אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המות הזה׃
Romains 12:9
האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃
Psaumes 31:23
אהבו את יהוה כל חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על יתר עשה גאוה׃
Psaumes 37:28
כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃
Psaumes 37:39
ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃
Psaumes 37:40
ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו׃
Psaumes 145:20
שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד׃
Proverbes 2:8
לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר׃
Esaïe 45:17
ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
Jean 20:28-30
28
ויען תומא ויאמר אליו אדני ואלהי׃
29
ויאמר אליו ישוע יען ראית אתי האמנת אשרי המאמינים ואינם ראים׃
30
והנה גם אתות אחרים רבים עשה ישוע לעיני תלמידיו אשר לא נכתבו בספר הזה׃
Romains 8:28-30
28
והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃
29
כי את אשר ידעם מקדם אתם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים׃
30
ואת אשר יעדם מקדם אתם גם קרא ואת אשר קראם אתם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אתם גם פאר׃
1 Pierre 1:5
הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃
Psaumes 125:3
כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם׃
Jérémie 15:21
והצלתיך מיד רעים ופדתיך מכף ערצים׃
Daniel 3:28
ענה נבוכדנצר ואמר בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו די שלח מלאכה ושיזב לעבדוהי די התרחצו עלוהי ומלת מלכא שניו ויהבו גשמיהון די לא יפלחון ולא יסגדון לכל אלה להן לאלההון׃
Daniel 6:22
אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמיך מלכא חבולה לא עבדת׃
Daniel 6:27
משיזב ומצל ועבד אתין ותמהין בשמיא ובארעא די שיזיב לדניאל מן יד אריותא׃
2 Thessaloniciens 2:8-12
8
ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו׃
9
את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃
10
ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃
11
ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃
12
למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃
2 Thessaloniciens 3:2
ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃
1 Jean 5:18
ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו׃
Apocalypse 13:8
וישתחוו לה כל ישבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום הוסד תבל׃