Psaumes 32:9
אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃
Psaumes 73:22
ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך׃
Psaumes 94:8
בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו׃
Proverbes 30:2
כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי׃
Esaïe 1:3
ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן׃
Jérémie 10:14
נבער כל אדם מדעת הביש כל צורף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם׃
1 Corinthiens 2:14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃
Psaumes 14:1
למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב׃
Psaumes 49:10
כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃
Psaumes 75:4
אמרתי להוללים אל תהלו ולרשעים אל תרימו קרן׃
Proverbes 1:22
עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃
Proverbes 24:7
ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃