Psaumes 33:2
הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו׃
Psaumes 57:8
עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃
Psaumes 68:25
קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃
Psaumes 81:2
שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל׃
Psaumes 81:3
תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו׃
Psaumes 149:3
יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃
Psaumes 150:3-5
3
הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃
4
הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃
5
הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃
1 Chroniques 15:16
ויאמר דויד לשרי הלוים להעמיד את אחיהם המשררים בכלי שיר נבלים וכנרות ומצלתים משמיעים להרים בקול לשמחה׃
1 Chroniques 25:6
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃
2 Chroniques 23:5
והשלשית בבית המלך והשלשית בשער היסוד וכל העם בחצרות בית יהוה׃
2 Chroniques 29:25
ויעמד את הלוים בית יהוה במצלתים בנבלים ובכנרות במצות דויד וגד חזה המלך ונתן הנביא כי ביד יהוה המצוה ביד נביאיו׃
Psaumes 9:16
נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃