Esaïe 60:21
ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעו מעשה ידי להתפאר׃
Romains 6:5
כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו׃
Romains 11:17
וכי נקפו מקצת הענפים ואתה זית היער הרכבת במקומם ונתחברת לשרש הזית ולדשנו׃
Ephésiens 3:17
שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃
Esaïe 61:3
לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃
2 Pierre 3:18
ורבו בחסד ובדעת אדנינו ומושיענו ישוע המשיח אשר לו הכבוד גם היום וגם ליום העולם אמן׃
Psaumes 100:4
באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃
Psaumes 135:2
שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו׃
2 Chroniques 4:9
ויעש חצר הכהנים והעזרה הגדולה ודלתות לעזרה ודלתותיהם צפה נחשת׃