Esaïe 58:13
אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש יהוה מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר׃
Esaïe 58:14
אז תתענג על יהוה והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יהוה דבר׃
Hébreux 4:9
על כן נשארה עוד מנוחת שבת לעם אלהים׃
Apocalypse 4:8-11
8
ולכל אחת מארבע החיות שש כנפים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להן יומם ולילה ואמרות קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃
9
ומדי תת החיות כבוד והדר ותודה לישב על הכסא אשר הוא חי לעולמי עולמים׃
10
אז יפלו עשרים וארבעה הזקנים על פניהם לפני הישב על הכסא והשתחוו לחי עולמי העולמים ושמו את עטרותיהם לפני הכסא לאמר׃
11
לך נאה אדנינו לקחת כבוד והדר ועז כי אתה בראת הכל והכל ברצונך היו ונבראו׃
Psaumes 33:1
רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃
Psaumes 50:23
זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
Psaumes 52:9
אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך׃
Psaumes 54:6
בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב׃
Psaumes 73:28
ואני קרבת אלהים לי טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל מלאכותיך׃
Psaumes 107:1
הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Psaumes 107:8
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 107:15
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 107:21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 107:22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 135:3
הללו יה כי טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים׃
Psaumes 147:1
הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה׃
Ephésiens 5:19
ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃
Hébreux 13:15
לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃
Psaumes 92:8
ואתה מרום לעלם יהוה׃
Psaumes 82:6
אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Daniel 4:34-37
34
ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעליא ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם דר ודר׃
35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
36
בה זמנא מנדעי יתוב עלי וליקר מלכותי הדרי וזוי יתוב עלי ולי הדברי ורברבני יבעון ועל מלכותי התקנת ורבו יתירה הוספת לי׃
37
כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃
Daniel 5:18
אנתה מלכא אלהא עליא מלכותא ורבותא ויקרא והדרה יהב לנבכדנצר אבוך׃
Actes 7:48
אבל העליון לא ישכן בהיכלות מעשי ידים כאשר אמר הנביא׃
Actes 7:49
השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי אמר יהוה ואי זה מקום מנוחתי׃