Psaumes 124:7
נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃
Psaumes 141:9
שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און׃
Proverbes 7:23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
Ecclesiaste 9:12
כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחזות בפח כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאם׃
Osée 9:8
צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכיו משטמה בבית אלהיו׃
Amos 3:5
התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד׃
1 Timothée 6:9
אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃
2 Timothée 2:26
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃
Psaumes 91:6
מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃
Nombres 14:37
וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה׃
Nombres 14:38
ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההלכים לתור את הארץ׃
Nombres 16:46-48
46
ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף׃
47
ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם׃
48
ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה׃
2 Samuel 24:15
ויתן יהוה דבר בישראל מהבקר ועד עת מועד וימת מן העם מדן ועד באר שבע שבעים אלף איש׃
Job 5:10-22
10
הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות׃
11
לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃
12
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
13
לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃
14
יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים׃
15
וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃
16
ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה׃
17
הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס׃
18
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃
19
בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע׃
20
ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃
21
בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא׃
22
לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא׃