Psaumes 91:9
כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 46:1
למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
Psaumes 71:3
היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה׃
Psaumes 142:5
זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
Deutéronome 32:30
איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם׃
Deutéronome 32:31
כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
Deutéronome 33:27-29
27
מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃
28
וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל׃
29
אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Psaumes 43:4
ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי׃
Psaumes 48:14
כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות׃
Psaumes 67:6
ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו׃
Psaumes 67:7
יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ׃
Génèse 17:7
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃
Deutéronome 26:17-19
17
את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו׃
18
ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר כל מצותיו׃
19
ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר׃
Jérémie 31:1
בעת ההיא נאם יהוה אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל והמה יהיו לי לעם׃
Luc 20:38
והאלהים איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים כי כלם חיים לו׃
Hébreux 11:16
אכן נכספו למושב טוב ממנו והוא בשמים ועל כן לא בוש האלהים להקרא אלהיהם כי הכין להם עיר׃
Psaumes 62:5-8
5
אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃
6
אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃
7
על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃
8
בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Esaïe 12:2
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 26:4
בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃