Psaumes 34:7
חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃
Psaumes 71:3
היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה׃
2 Rois 6:16
ויאמר אל תירא כי רבים אשר אתנו מאשר אותם׃
2 Rois 6:17
ויתפלל אלישע ויאמר יהוה פקח נא את עיניו ויראה ויפקח יהוה את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע׃
Matthieu 4:6
ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל למטה כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך ועל כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃
Luc 4:10
כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך׃
Luc 4:11
וכי על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃
Hébreux 1:14
הלא הם כלם רוחות השרת שלוחים לעזרה בעד העתידים לרשת את הישועה׃
Proverbes 3:6
בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃
Esaïe 31:1
הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד ולא שעו על קדוש ישראל ואת יהוה לא דרשו׃
Jérémie 2:18
ועתה מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר׃