Job 9:26
חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל׃
Job 22:16
אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃
Job 27:20
תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה׃
Job 27:21
ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃
Esaïe 8:7
ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו׃
Esaïe 8:8
וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל׃
Jérémie 46:7
מי זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשו מימיו׃
Jérémie 46:8
מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישבי בה׃
Psaumes 73:20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Esaïe 29:7
והיה כחלום חזון לילה המון כל הגוים הצבאים על אריאל וכל צביה ומצדתה והמציקים לה׃
Esaïe 29:8
והיה כאשר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל הגוים הצבאים על הר ציון׃
Psaumes 103:15
אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃
Psaumes 103:16
כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃
Esaïe 40:6
קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה׃
Jacques 1:10
והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
Jacques 1:11
כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו׃
1 Pierre 1:24
כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃