Nombres 13:1-14
1
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
2
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם׃
3
וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה׃
4
ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור׃
5
למטה שמעון שפט בן חורי׃
6
למטה יהודה כלב בן יפנה׃
7
למטה יששכר יגאל בן יוסף׃
8
למטה אפרים הושע בן נון׃
9
למטה בנימן פלטי בן רפוא׃
10
למטה זבולן גדיאל בן סודי׃
11
למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי׃
12
למטה דן עמיאל בן גמלי׃
13
למטה אשר סתור בן מיכאל׃
14
למטה נפתלי נחבי בן ופסי׃
Exode 33:14-19
14
ויאמר פני ילכו והנחתי לך׃
15
ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה׃
16
ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה׃
17
ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם׃
18
ויאמר הראני נא את כבדך׃
19
ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃
Deutéronome 33:1
וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו׃
1 Rois 13:1
והנה איש אלהים בא מיהודה בדבר יהוה אל בית אל וירבעם עמד על המזבח להקטיר׃
1 Timothée 6:11
ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃
Psaumes 71:3
היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
Psaumes 91:9
כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃
Deutéronome 33:27
מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃
Esaïe 8:14
והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם׃
Ezechiel 11:16
לכן אמר כה אמר אדני יהוה כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם׃
Jean 6:56
האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃
1 Jean 4:16
ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃
Psaumes 89:1
משכיל לאיתן האזרחי חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי׃