Exode 20:3-5
3
לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃
4
לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃
5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
1 Corinthiens 8:5
ואף כי יש הנקראים אלהים אם בשמים אם בארץ באשר יש אלהים רבים ואדנים רבים׃
1 Corinthiens 8:6
אמנם לנו אך לא אחד האב אשר הכל ממנו ואנחנו אליו ואדון אחד ישוע המשיח אשר הכל על ידו ונחנו על ידו׃
Deutéronome 6:14
לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם׃
Deutéronome 32:12
יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר׃
Esaïe 43:12
אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל׃
Malachie 2:11
בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש יהוה אשר אהב ובעל בת אל נכר׃