Psaumes 50:7
שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי׃
Deutéronome 32:46
ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת׃
Esaïe 55:3
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃
Esaïe 55:4
הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים׃
Jean 3:11
אמן אמן אני אמר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו׃
Jean 3:32
ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃
Jean 3:33
ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃
Actes 20:21
ואעיד ליהודים וליונים את התשובה לאלהים ואת האמונה באדנינו ישוע המשיח׃
1 Jean 5:9
אם נקבל עדות בני אדם הנה עדות האלהים גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלהים אשר העיד על בנו׃
Psaumes 81:13
לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃
Exode 15:26
ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃
Deutéronome 5:27
קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו׃
Esaïe 1:19
אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו׃