Psaumes 92:3
עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור׃
Psaumes 95:1
לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃
Psaumes 95:2
נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃
Psaumes 149:1-3
1
הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃
2
ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃
3
יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃
Marc 14:26
ואחרי גמרם את ההלל ויצאו אל הר הזיתים׃
Ephésiens 5:19
ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃
Jacques 5:13
כי יצר לאיש בכם הוא יתפלל ואשר ייטב לבו הוא יזמר׃