Psaumes 147:14
השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך׃
Deutéronome 32:13
ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור׃
Deutéronome 32:14
חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר׃
Joël 2:24
ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר׃
Juges 14:8
וישב מימים לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה והנה עדת דבורים בגוית האריה ודבש׃
Juges 14:9
וירדהו אל כפיו וילך הלוך ואכל וילך אל אביו ואל אמו ויתן להם ויאכלו ולא הגיד להם כי מגוית האריה רדה הדבש׃
Juges 14:18
ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבא החרסה מה מתוק מדבש ומה עז מארי ויאמר להם לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי׃
1 Samuel 14:25
וכל הארץ באו ביער ויהי דבש על פני השדה׃
1 Samuel 14:26
ויבא העם אל היער והנה הלך דבש ואין משיג ידו אל פיו כי ירא העם את השבעה׃
Job 29:6
ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי שמן׃