Psaumes 18:45
בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם׃
Psaumes 83:2-18
2
כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש׃
3
על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך׃
4
אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד׃
5
כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃
6
אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים׃
7
גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור׃
8
גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה׃
9
עשה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון׃
10
נשמדו בעין דאר היו דמן לאדמה׃
11
שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו׃
12
אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים׃
13
אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח׃
14
כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים׃
15
כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃
16
מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה׃
17
יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃
18
וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃
Exode 20:5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
Deutéronome 7:10
ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו׃
Jean 15:22
לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על חטאתם׃
Jean 15:23
השנא אתי ישנא גם את אבי׃
Romains 1:30
הלכי רכיל ומלשינים שנאי אלהים וגאים וזדים והוללים וחשבי און ואינם שמעים בקול אבותם׃
Romains 8:7
יען מחשבת הבשר רק שנאת אלהים היא באשר לא תשתעבד לתורת האלהים ואף איננה יכולה׃
Psaumes 18:44
לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי׃
Psaumes 63:3
כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃
Psaumes 102:28
בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון׃
Esaïe 65:22
לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי׃
Joël 3:20
ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור׃