Psaumes 63:1
מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃
Psaumes 84:2
נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל חי׃
Psaumes 119:81
כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃
Psaumes 119:82
כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃
Job 13:15
הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃
2 Corinthiens 4:8-10
8
נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃
9
נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃
10
ונשאים בכל עת מיתת האדון ישוע בגויתנו למען יגלו גם חיי ישוע בגויתנו׃
2 Corinthiens 4:16-18
16
ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃
17
כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃
18
אשר לא נביט אל הדברים הנראים כי אם אל אשר אינם נראים כי הנראים לשעה המה ואשר אינם נראים הם לעולם׃
Philippiens 1:21
כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃
2 Timothée 4:6-8
6
כי עתה זה אסך נסך ועת פטירתי הגיעה׃
7
המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי׃
8
ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃
2 Pierre 1:14
באשר ידעתי כי מהר יעתק משכני כאשר גם גלה לי אדנינו ישוע המשיח׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 27:14
קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃
Psaumes 138:3
ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃
Esaïe 40:29-31
29
נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃
30
ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃
31
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
2 Corinthiens 12:9
ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃
2 Corinthiens 12:10
לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃
Psaumes 16:5
יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃
Psaumes 16:6
חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי׃
Psaumes 119:57
חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך׃
Psaumes 142:5
זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
Lamentations 3:24
חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃
Apocalypse 21:3
ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה אתם אלהיהם׃
Apocalypse 21:4
ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו׃
Apocalypse 21:7
המנצח יירש הכל ואני אהיה לו לאלהים והוא יהיה לי לבן׃