Psaumes 16:5
יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃
Psaumes 16:11
תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃
Psaumes 17:15
אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׃
Psaumes 37:4
והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃
Psaumes 43:4
ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי׃
Psaumes 63:3
כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃
Psaumes 89:6
כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים׃
Matthieu 5:8
אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃
Philippiens 3:8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
1 Jean 3:2
אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃
Apocalypse 21:3
ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה אתם אלהיהם׃
Apocalypse 21:22
והיכל לא ראיתי בה כי יהוה אלהים צבאות היכלה הוא והשה׃
Apocalypse 21:23
והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃
Psaumes 42:1
למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃
Psaumes 42:2
צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃
Psaumes 104:34
יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה׃
Psaumes 143:6-8
6
פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה׃
7
מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם ירדי בור׃
8
השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
Esaïe 26:8
אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש׃
Esaïe 26:9
נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃
Habaquq 3:17
כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Matthieu 10:37
האהב את אביו ואת אמו יותר ממני איננו כדי לי והאהב את בנו ובתו יותר ממני איננו כדי לי׃
Philippiens 3:8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃