Psaumes 2:8
שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ׃
Psaumes 80:11
תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה׃
Psaumes 89:25
ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו׃
Psaumes 89:36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
Exode 23:31
ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך׃
1 Rois 4:21-24
21
ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו׃
22
ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח׃
23
עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים׃
24
כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב׃
Zacharie 9:10
והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃
Apocalypse 11:15
והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדיניו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים׃
Psaumes 22:27
יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים׃
Psaumes 22:28
כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃