Psaumes 31:2
הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני׃
Psaumes 31:3
כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
Psaumes 91:2
אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Esaïe 33:16
הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃
Psaumes 44:4
אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃
Psaumes 68:28
צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו׃
Psaumes 91:11
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך׃
Psaumes 91:12
על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃
Ezechiel 9:6
זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תגשו וממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית׃
Apocalypse 7:2
וארא מלאך אחר עלה ממרח שמש ובידו חתמת אלהים חיים ויקרא בקול גדול אל ארבעה המלאכים אשר נתן להם לחבל הארץ והים לאמר׃
Apocalypse 7:3
אל תחבלו את הארץ ואת הים ואת העץ עד אם חתמנו את עבדי אלהינו על מצחותם׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 144:2
חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃