Psaumes 63:5
כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
Psaumes 104:33
אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃
Luc 1:46
ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה׃
Luc 1:47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃
Psaumes 103:4
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃
Génèse 48:16
המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ׃
2 Samuel 4:9
ויען דוד את רכב ואת בענה אחיו בני רמון הבארתי ויאמר להם חי יהוה אשר פדה את נפשי מכל צרה׃
Apocalypse 5:9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃