Psaumes 71:5
כי אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי׃
Psaumes 119:9
במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃
Psaumes 119:102
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃
Psaumes 66:16
לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃
1 Samuel 17:36
גם את הארי גם הדוב הכה עבדך והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים חיים׃
1 Samuel 17:37
ויאמר דוד יהוה אשר הצלני מיד הארי ומיד הדב הוא יצילני מיד הפלשתי הזה ויאמר שאול אל דוד לך ויהוה יהיה עמך׃
2 Samuel 4:9
ויען דוד את רכב ואת בענה אחיו בני רמון הבארתי ויאמר להם חי יהוה אשר פדה את נפשי מכל צרה׃
2 Samuel 22:1-51
1
וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול׃
2
ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי׃
3
אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני׃
4
מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע׃
5
כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני׃
6
חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות׃
7
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו׃
8
ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
9
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
10
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
11
וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח׃
12
וישת חשך סביבתיו סכות חשרת מים עבי שחקים׃
13
מנגה נגדו בערו גחלי אש׃
14
ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו׃
15
וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם׃
16
ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו׃
17
ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃
18
יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני׃
19
יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי׃
20
ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי׃
21
יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי׃
22
כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃
23
כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה׃
24
ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני׃
25
וישב יהוה לי כצדקתי כברי לנגד עיניו׃
26
עם חסיד תתחסד עם גבור תמים תתמם׃
27
עם נבר תתבר ועם עקש תתפל׃
28
ואת עם עני תושיע ועיניך על רמים תשפיל׃
29
כי אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשכי׃
30
כי בכה ארוץ גדוד באלהי אדלג שור׃
31
האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃
32
כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו׃
33
האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו׃
34
משוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני׃
35
מלמד ידי למלחמה ונחת קשת נחושה זרעתי׃
36
ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני׃
37
תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי׃
38
ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם׃
39
ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי׃
40
ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני׃
41
ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם׃
42
ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם׃
43
ואשחקם כעפר ארץ כטיט חוצות אדקם ארקעם׃
44
ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדני׃
45
בני נכר יתכחשו לי לשמוע אזן ישמעו לי׃
46
בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם׃
47
חי יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי׃
48
האל הנתן נקמת לי ומוריד עמים תחתני׃
49
ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני׃
50
על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר׃
51
מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃
1 Chroniques 16:4-36
4
ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל׃
5
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃
6
ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים׃
7
ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד אסף ואחיו׃
8
הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו׃
9
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃
10
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
11
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃
12
זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיהו׃
13
זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו׃
14
הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃
15
זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃
16
אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק׃
17
ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃
18
לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם׃
19
בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה׃
20
ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר׃
21
לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃
22
אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו׃
23
שירו ליהוה כל הארץ בשרו מיום אל יום ישועתו׃
24
ספרו בגוים את כבודו בכל העמים נפלאתיו׃
25
כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים׃
26
כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃
27
הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו׃
28
הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃
29
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃
30
חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט׃
31
ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך׃
32
ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו׃
33
אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ׃
34
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
35
ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃
36
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה׃