Psaumes 71:24
גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃
Psaumes 6:10
יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע׃
Psaumes 35:4
יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי׃
Psaumes 35:26
יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי׃
Psaumes 40:14
יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 40:15
ישמו על עקב בשתם האמרים לי האח האח׃
Esaïe 41:11
הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך׃
Jérémie 20:11
ויהוה אותי כגבור עריץ על כן רדפי יכשלו ולא יכלו בשו מאד כי לא השכילו כלמת עולם לא תשכח׃
Psaumes 109:29
ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם׃
Psaumes 132:18
אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃