Psaumes 67:2-5
2
לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך׃
3
יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃
4
ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה׃
5
יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃
Psaumes 100:1
מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃
Psaumes 117:1
הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃
Psaumes 117:2
כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה׃
Deutéronome 32:43
הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
Romains 15:10
ואומר הרנינו גוים עמו׃
Romains 15:11
ואומר הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃