Psaumes 32:11
שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃
Psaumes 33:1
רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃
Psaumes 58:10
ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃
Psaumes 64:10
ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב׃
Psaumes 97:12
שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃
Apocalypse 18:20
רנו עליה השמים והשליחים הקדשים והנביאים כי שפט אלהים את משפטכם ממנה׃
Apocalypse 19:7
נשמחה ונגילה ונתנה לו הכבוד כי באה חתנת השה ואשתו התקדשה׃
Psaumes 95:1
לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃
Psaumes 95:2
נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃
Psaumes 98:8
נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃
Psaumes 98:9
לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃
Psaumes 100:1
מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃
Psaumes 100:2
עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃
Deutéronome 12:12
ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם׃
1 Thessaloniciens 5:16
היו שמחים בכל עת׃
Psaumes 21:1
למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃
Psaumes 43:4
ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי׃
1 Pierre 1:8
אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃