Psaumes 37:20
כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו׃
Esaïe 9:18
כי בערה כאש רשעה שמיר ושית תאכל ותצת בסבכי היער ויתאבכו גאות עשן׃
Osée 13:3
לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה׃
Psaumes 97:5
הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ׃
Esaïe 64:2
כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו׃
Michée 1:4
ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃
Psaumes 76:7
אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃
Psaumes 80:16
שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו׃
Nahoum 1:5
הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה׃
Nahoum 1:6
לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃
2 Thessaloniciens 1:9
אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו׃
Apocalypse 6:16
ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני הישב על הכסא ומפני חמת השה׃
Apocalypse 6:17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃