Exode 14:25
ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים׃
Nombres 31:8
ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב׃
Nombres 31:9
וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו׃
Nombres 31:54
ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה׃
Josué 10:16
וינסו חמשת המלכים האלה ויחבאו במערה במקדה׃
Josué 10:42
ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לכד יהושע פעם אחת כי יהוה אלהי ישראל נלחם לישראל׃
Josué 12:7
ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם׃
Josué 12:8-24
8
בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי׃
9
מלך יריחו אחד מלך העי אשר מצד בית אל אחד׃
10
מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד׃
11
מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד׃
12
מלך עגלון אחד מלך גזר אחד׃
13
מלך דבר אחד מלך גדר אחד׃
14
מלך חרמה אחד מלך ערד אחד׃
15
מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד׃
16
מלך מקדה אחד מלך בית אל אחד׃
17
מלך תפוח אחד מלך חפר אחד׃
18
מלך אפק אחד מלך לשרון אחד׃
19
מלך מדון אחד מלך חצור אחד׃
20
מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד׃
21
מלך תענך אחד מלך מגדו אחד׃
22
מלך קדש אחד מלך יקנעם לכרמל אחד׃
23
מלך דור לנפת דור אחד מלך גוים לגלגל אחד׃
24
מלך תרצה אחד כל מלכים שלשים ואחד׃
Juges 5:19
באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגדו בצע כסף לא לקחו׃
Apocalypse 6:15
ומלכי הארץ והרזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים׃
Apocalypse 19:17-20
17
וארא מלאך אחד עמד בשמש ויצעק בקול גדול ויאמר אל צפור כל כנף אשר תעוף במרום הרקיע באו והאספו על זבח האלהים הגדול׃
18
ואכלתם בשר מלכים ובשר שרי אלפים ובשר גבורים ובשר סוסים ורכביהם ובשר כל בני חורים ועבדים הקטנים עם הגדולים׃
19
וארא את החיה ומלכי הארץ ואגפיהם נקהלים לעשות מלחמה עם הרכב על הסוס ובצבאו׃
20
ותתפש החיה ונביא השקר אתה אשר עשה האותות לפניה אשר הדיח בהן את נשאי תו החיה והמשתחוים לצלמה וחיים השלכו שניהם באגם האש הבער בגפרית׃
Nombres 31:27
וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה׃
1 Samuel 30:24
ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדו יחלקו׃