Psaumes 97:1
יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃
Psaumes 138:4
יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך׃
Psaumes 138:5
וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃
Deutéronome 32:43
הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
Esaïe 24:14-16
14
המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים׃
15
על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל׃
16
מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו׃
Esaïe 42:10-12
10
שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם׃
11
ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו׃
12
ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו׃
Esaïe 54:1
רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה׃
Romains 15:10
ואומר הרנינו גוים עמו׃
Romains 15:11
ואומר הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃
Galates 4:27
כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃
Psaumes 9:8
והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים׃
Psaumes 96:10-13
10
אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים׃
11
ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃
12
יעלז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער׃
13
לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃
Psaumes 98:9
לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃
Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Actes 17:31
יען אשר שת יום לשפט תבל בצדק על ידי איש אשר הפקידו ויתן עדות נאמנה לכלם בהקימו אתו מן המתים׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
Psaumes 2:8
שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ׃
Psaumes 82:6
אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃
Esaïe 55:4
הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים׃
Apocalypse 11:15-17
15
והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדיניו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים׃
16
ועשרים וארבעה הזקנים הישבים לפני האלהים על כסאותם נפלו על פניהם וישתחוו לאלהים׃
17
ויאמרו מודים אנחנו לך יהוה אלהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עזך הגדול ותמלך׃