Psaumes 98:2
הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃
Psaumes 98:3
זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃
Ester 8:15-17
15
ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה׃
16
ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר׃
17
ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם׃
Zacharie 8:20-23
20
כה אמר יהוה צבאות עד אשר יבאו עמים וישבי ערים רבות׃
21
והלכו ישבי אחת אל אחת לאמר נלכה הלוך לחלות את פני יהוה ולבקש את יהוה צבאות אלכה גם אני׃
22
ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את יהוה צבאות בירושלם ולחלות את פני יהוה׃
23
כה אמר יהוה צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם׃
Actes 9:31
ויהי שלום לקהלות בכל מקמות יהודה והגליל ושמרון ותבנינה ותתהלכנה ביראת האדון ותרבינה בנחמת רוח הקדש׃
Actes 13:10
ויאמר אתה המלא כל מרמה וכל עולה בן בליעל ושונא כל צדק הלא תחדל לסלף את דרכי יהוה הישרים׃
Actes 18:25
הוא היה מלמד דרך האדון והוא מדבר כחם רוחו ומלמד היטב על אדות ישוע ולא ידע כי אם טבילת יוחנן לבדה׃
Actes 22:4
וארדף את הדרך הזאת עד מות ואהי אסר ומסגיר לכלא אנשים ונשים׃
Psaumes 43:5
מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃
Psaumes 66:1-4
1
למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃
2
זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו׃
3
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃
4
כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה׃
Psaumes 117:2
כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה׃
Esaïe 49:6
ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃
Matthieu 28:19
לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃
Luc 2:30
כי ראו עיני את ישועתך׃
Luc 2:31
אשר הכינות לפני כל העמים׃
Luc 3:6
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃
Tite 2:11
כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃