Psaumes 47:2
כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃
Psaumes 65:5
נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחקים׃
Psaumes 76:12
יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ׃
Exode 15:1-16
1
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃
2
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃
3
יהוה איש מלחמה יהוה שמו׃
4
מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף׃
5
תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן׃
6
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב׃
7
וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש׃
8
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים׃
9
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי׃
10
נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים׃
11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
12
נטית ימינך תבלעמו ארץ׃
13
נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך׃
14
שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת׃
15
אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען׃
16
תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית׃
Exode 15:21-16
Juges 5:2-4
2
בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה׃
3
שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל׃
4
יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים׃
Juges 5:20-22
20
מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא׃
21
נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז׃
22
אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו׃
Esaïe 2:19
ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ׃
Esaïe 64:3
בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו׃
Jérémie 10:10
ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו׃
Psaumes 18:44
לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי׃
Psaumes 22:28
כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃
Psaumes 22:29
אכלו וישתחוו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה׃
Psaumes 68:30
גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי כסף בזר עמים קרבות יחפצו׃
Psaumes 81:15
משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם׃
Psaumes 78:35
ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם׃
Psaumes 78:36
ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו׃