Psaumes 108:1
שיר מזמור לדוד נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף כבודי׃
Psaumes 108:2
עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃
Psaumes 112:7
משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃
Psaumes 34:4
דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃
Esaïe 24:15
על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל׃
Romains 5:3
ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות׃
Ephésiens 5:20
והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃